หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
693
เดือนที่แล้ว
1,152
ปีนี้
4,670
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
44,414
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117ชื่อเอกสาร : ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2   [ 27 พฤศจิกายน 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5.5 เมตร ตามแบบแปลน อบต.บ้านเป้า เลขที่  1/2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  กำหนดขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา นั้น


            เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณา เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563