หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
1,802
ปีนี้
12,271
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
34,647
ไอพี ของคุณ
3.235.101.50 ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง บ้านเป้า หมู่ที่ 4    [ 27 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

    
ย้อนกลับ