หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติออกประกาศกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

21 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

1.ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

2.ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

3.ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

14 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 มกราคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้ออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559   พ.ศ.2563

 

04 มกราคม 2564

กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 ธันวาคม 2563

กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศอัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

09 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
09 ธันวาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 ตุลาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง รายชื่อผู้ที่สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลาและสถานที่ และร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

28 ตุลาคม 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
22 ตุลาคม 2563

การประเมินผู้บริหารองค์กร(ผู้บริหารท้องถิ่น) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 อบต.บ้านเป้า ร่วมชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์กร(ผู้บริหารท้องถิ่น)

ณ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

16 ตุลาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแจ่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ

07 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (145 รายการ)