หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
770
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,583
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,959
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
25 มิถุนายน 2563

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
22 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1.การแจ้งขุดดิน ถมดิน

2.การยื่นชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การแจ้งก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร

4.การขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

5.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า – ออก ของรถเพื่อการอื่น หรือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

6.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

7.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

8.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีเลิกประกอบพาณิชยกิจ)        

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร หรือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

10.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป

12.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป และการขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

29 เมษายน 2563

แนะ 8 วิธีรักษาสุขภาพตนเอง ให้ห่างไกลโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

แนะ 8 วิธีรักษาสุขภาพตนเอง ให้ห่างไกลโควิด-19   โดยเครื่อข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ "ตำบลบ้านเป้าร่วมใจ ต้านภัยโควิด"

22 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งเป็นเอกสารที่ราชการออกให้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชน   ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

17 เมษายน 2563

รวมภาพ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 1 - 7

ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้จัดเก้าอี้ให้นั่งโดยมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร มีจุดคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้คอยบริการ และผู้นำชุมชนช่วยจำแนกประชาชนตามช่วงอายุ เพื่อมิให้ประชาชนอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป เบื้องต้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเป้าได้สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยถ้วนหน้า เพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในตำบล

07 เมษายน 2563

ร่วมป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ อยู่ห่างกัน อยู่บ้านหยุดเชื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
02 เมษายน 2563

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรม ในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรม ในพื้นที่

เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19

31 มีนาคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
04 มีนาคม 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
27 มกราคม 2563

กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

16 มกราคม 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
13 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (124 รายการ)