หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


อำนาจหน้าที่ของ อบต.

1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้     (มาตรา 67) ดังนี้
    1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
    2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
    3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
    7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
   
3. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้(มาตรา 68) ดังนี้
    1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
    6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
    10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    12.การท่องเที่ยว
    13.การผังเมือง