แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


นโยบายผู้บริหาร

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า


นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
(1)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน             
(2)  สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4)  ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1)    ปรับปรุงถนนในพื้นที่ทางการเกษตรให้สามารถสัญจรได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
(2)    ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟฟ้ากิ่ง) ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(3)    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1)  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2)  สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(3)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

นโยบายด้านสาธารณสุข
(1)  สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การป้องกัน และ การบำบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(2)  จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์โดยเร่งด่วน โดยให้มีหน่วยบริการของท้องถิ่นเพื่อนำส่งสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที
(1)  ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(1)    พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
(2)    สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
        แก้ไขปัญหาแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยง  

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  การกีฬา  นันทนาการ และการท่องเที่ยว
(1)    ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
(2)    สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
(3)    ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
        สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
บังเกิดผลดี และอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
(4)    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เยาวชน และประชาชน    
(5)    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
(6)    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
(7)   ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1)   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2)    สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
(3)    สนับสนุนประสานงานการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับการช่วยเหลือ 
(4)    ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการขุดลอกลำเหมืองหรือลำห้วย การก่อสร้างรางระบายน้ำหรือดาดคลองส่งน้ำ ฯลฯ เป็นต้น
   
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
(1)    ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
(2)    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจ และ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(3)    บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(4)    ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ประชาชนและ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(5)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น
(6)    พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(7)    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ