หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน สู่ประชาคมอาเซียน”


พันธกิจ

1.    ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
2.    ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเกษตรตามทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย/เกษตรปลอดสารพิษ
3.    พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4.    ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง
5.    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
6.    ส่งเสริมการกีฬา เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์
7.    อนุรักษ์และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน
8.    ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
9.    เสริมสร้างให้ประชาชนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
10.   สร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ