หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 

          สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113
ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

        ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาถึงบริเวณบ้านแห่งนี้ ไม่พบผู้คนเลยจึงทรงพยากรณ์ต่อไปภายภาคหน้าบริเวณนี้จะได้ชื่อว่า บ้านเป่า (ร้าง, ไม่มีผู้คน) และเสด็จไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ คือบ้านแม่หลิม ปัจจุบันคือบ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 ต่อมาบริเวณบ้านเป้าจะมีไม้เป้าขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของลำน้ำแม่ปิง ส่วนต้นจี้หรือไม้จี้ขึ้นฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิง (ปัจจุบันคือบ้านป่าจี้ ม.1 ต.อินทขิล) ปัจจุบันชื่อหมู่บ้านต่างๆ ยังคงเรียกกันให้คล้องกันกับสภาพภูมิประเทศ สมัยต่อมา บริเวณ 4 ตำบล คือตำบลบ้านเป้า ตำบลช่อแล ตำบลแม่หอพระ และตำบลอินทขิล รวมกันเรียกว่า “เมืองแกน” คนจึงมักเรียกติดปากกันว่า บ้านเป้าเมืองแกน หรือ บ้านเป้าแม่เลิม  ในปีพุทธศักราช 2418 ตรงกับสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงรับสั่งให้เจ้าอินทริชานนท์ (เจ้าชีวิต) เจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่  องค์ที่ 7 จัดตั้งแขวงเมืองแกนขึ้นเป็นครั้งแรกในท้องที่บ้านเป้า เพราะติดกับลำน้ำปิง สะดวก ต่อการคมนาคมทางเรือ ในสมัยนั้นจึงเรียกว่า บ้านท่าศาลา โดยมีท้าวแสนไชย(แสน) เป็นหัวหน้าแขวง(นายอำเภอ) นับว่าตำบลบ้านเป้าเป็นที่ตั้งของอำเภอแม่แตงที่แรก

1.    ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ  13 กม.  มีเนื้อที่    82.048   ตารางกม.  หรือ    51,280    ไร่

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
      มีลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของตำบล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ตลอดแนวทางด้านทิศใต้ของตำบลทิศเหนือ             มีอาณาเขตติดต่อ  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดต่อ  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก         มีอาณาเขตติดต่อ  ติดลำน้ำปิง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อ  ติดลำน้ำแม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่