#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114


1
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บขยะในตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 มกราคม 2566

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 มกราคม 2566

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
24 มกราคม 2566

ประกาศผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
07 พฤศจิกายน 2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
20 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
20 กันยายน 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
13 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
09 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
08 สิงหาคม 2565

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
27 กรกฎาคม 2565

คู่มือประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" ประกอบการเสริมสร้างความมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามเว็ปไซต์ที่ได้แนบดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/186LDm9HCfGDBAIJkl-FEWPZdFkxKS1nJ?fbclid=IwAR3_RTj8T0MFAlhVy2m9D04r8UjWAx8lEB4PQF-Fa0iICWs64xncaa-W-7M

22 กรกฎาคม 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
11 กรกฎาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

26 เมษายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (254 รายการ)