#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


1
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
21 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
19 กันยายน 2566

มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
???? เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก)
???? เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
???? เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ หากปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง)
ป้องกัน(newspaper)
???? โรคไข้เลือดออก
???? โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
???? โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
16 กรกฎาคม 2566

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ห้ามมิให้มีการซื้อ ขาย เช่า หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน เพื่อปลูกพืชผลอาสินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาต,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เที่ยวตลาดนัดชุมชน อบต.บ้านเป้า
เริ่มศุกร์นี้คะ????????
12 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน

09 มิถุนายน 2566

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
24 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
10 เมษายน 2566

รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

31 มีนาคม 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวของหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ศูนย์การเรียนรู้บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า
ได้จัดการอบรม โครงการเพาะเห็ด โคนน้อยโดยวิทยากรอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 25 กพ.2566
ภาคเช้าอบรมเชิงวิชาการ
ภาคบ่ายเรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ กสศ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน กสศ 4 ตำบล ประกอบด้วย
1.ผู้สูงอายุ
2.ผู้ว่างงาน(เกษตรกร)
3.เยาวชน
รวมทั้งสิ้น 89 คน
#ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านดง ตำบลบ้านเป้า รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บขยะในตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 มกราคม 2566

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
30 มกราคม 2566

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
27 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (276 รายการ)