#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
3,104
ปีนี้
21,901
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
78,263
ไอพี ของคุณ
35.172.224.102


1
ประกาศผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
07 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
20 กันยายน 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
13 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
09 กันยายน 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
08 สิงหาคม 2565

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
27 กรกฎาคม 2565

คู่มือประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" ประกอบการเสริมสร้างความมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามเว็ปไซต์ที่ได้แนบดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/186LDm9HCfGDBAIJkl-FEWPZdFkxKS1nJ?fbclid=IwAR3_RTj8T0MFAlhVy2m9D04r8UjWAx8lEB4PQF-Fa0iICWs64xncaa-W-7M

22 กรกฎาคม 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
11 กรกฎาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

26 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
22 เมษายน 2565

รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 เมษายน 2565

ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
14 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยตนเอง  ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

01 มีนาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดรับชำระภายในเดือนเมษายน 2565

ภาษีป้าย กำหนดรับชำระภายในเดือนมีนาคม 2565

  ***งานพัฒนาและจัดเก็บราย/ด้ กองคลัง อบต.บ้านเป้า

01 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (249 รายการ)