#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 

           สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

        ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาถึงบริเวณบ้านแห่งนี้ไม่พบผู้คนเลยจึงทรงพยากรณ์ต่อไปภายภาคหน้าบริเวณนี้จะได้ชื่อว่า บ้านเป่า (ร้าง, ไม่มีผู้คน) และเสด็จไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ คือ บ้านแม่หลิม ปัจจุบันคือบ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 ต่อมาบริเวณบ้านเป้าจะมีไม้เป้าขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของลำน้ำแม่ปิง ส่วนต้นจี้หรือไม้จี้ขึ้นฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิง (ปัจจุบันคือบ้านป่าจี้ ม.1 ต.อินทขิล) ปัจจุบันชื่อหมู่บ้านต่างๆ ยังคงเรียกกันให้คล้องกันกับสภาพภูมิประเทศ สมัยต่อมา บริเวณ 4 ตำบล คือตำบลบ้านเป้า ตำบลช่อแล ตำบลแม่หอพระ และตำบลอินทขิล รวมกันเรียกว่า “เมืองแกน” คนจึงมักเรียกติดปากกันว่า บ้านเป้าเมืองแกน หรือ บ้านเป้าแม่เลิม ในปีพุทธศักราช 2418 ตรงกับสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงรับสั่งให้เจ้าอินทริชานนท์ (เจ้าชีวิต) เจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 จัดตั้งแขวงเมืองแกนขึ้นเป็นครั้งแรกในท้องที่บ้านเป้า เพราะติดกับลำน้ำปิง สะดวก ต่อการคมนาคมทางเรือ ในสมัยนั้นจึงเรียกว่า บ้านท่าศาลา โดยมีท้าวแสนไชย(แสน) เป็นหัวหน้าแขวง (นายอำเภอ) นับว่าตำบลบ้านเป้าเป็นที่ตั้งของอำเภอแม่แตงที่แรก

1.    ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ 13 กม. มีเนื้อที่ 82.048 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,280 ไร่

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
      มีลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของตำบล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสายก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ตลอดแนวทางด้านทิศใต้ของตำบลทิศเหนือ             มีอาณาเขตติดต่อ  ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดต่อ  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก         มีอาณาเขตติดต่อ  ติดลำน้ำปิง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อ  ติดลำน้ำแม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่