#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน สู่ประชาคมอาเซียน”


พันธกิจ

1.    ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
2.    ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเกษตรตามทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย/เกษตรปลอดสารพิษ
3.    พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4.    ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง
5.    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
6.    ส่งเสริมการกีฬา เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์
7.    อนุรักษ์และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน
8.    ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
9.    เสริมสร้างให้ประชาชนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
10.  สร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ