#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


Q&A

 

Q: อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง?

A: ตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 อบต.มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

Q: นายก อบต. คือใคร มีหน้าที่อะไร?

A: นายก อบต. คือหัวหน้าผู้บริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

 

Q: ในปีพ.ศ.2563 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A:  คุณสมบัติ

1.เด็กแรกเกิดต้องมีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

2.ฐานรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี (นำรายได้ครอบครัวตลอดทั้งปี หารด้วยจำนวนคนในครัวเรือน นับรวมเด็กด้วย)

3.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มารดามีประกันสังคม/ไม่มี ก็ลงทะเบียนได้

4.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ไม่มี ก็ลงทะเบียนได้

   เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ด.ร.01)

2.แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ด.ร.02)

3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน,ธ.ก.ส.)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

7.กรณีผู้ที่ยื่นขอลงทะเบียน/สมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจำ ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนของทุกคนที่มีรายได้ประจำ

 

 Q: อบต. มีรายได้จากที่ใดบ้าง?

 A:  อบต. มีรายได้

               1) ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอีกอันเกิดจากการฆ่าสัตว์

               2) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บใน อบต.

               3)  อบต. อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

                    3.1  รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.

                    3.2  รายได้จากสาธารณูปโภคของ อบต.

                    3.3  รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ของ อบต.

                    3.4  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

                    3.5  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

                    3.6  รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

                    3.7  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

                    3.8  รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

               4)  ส่วนแบ่งจากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัด

               5)  ส่วนแบ่งจากค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

               6)  ส่วนแบ่งจากเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติใน อบต.

               7)  รายได้ของ อบต. ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี